Algemene voorwaarden

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomsten zijn alle verkopen die door ons worden afgesloten, onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1. De prijs van de leveringen en installaties wordt overeengekomen tegen bestek, opgemaakt na onze opmetingen en tegen de tarieven in voege op het ogenblik van de definitieve bestelling. De bestelbon wordt door beide partijen ondertekend voor akkoord. De verkoper verbindt zich tot één jaar na de definitieve verkoopsovereenkomst, de goederen genoemd in de bestelbon te leveren aan de overeengekomen eenheidsprijzen in voege op het ogenblik van de bestelling. De prijs wordt opgemaakt onder uitdrukkelijk voorbehoud van vermeerdering voor alle later overeengekomen wijzigingen in de bestelling, voor alle toebehoren geleverd buiten het bestek, en in het algemeen van alle bijkomende werken buiten bestek. Indien de prijzen opgemaakt werden BTW inbegrepen, en deze veranderd zouden zijn de dag van de facturatie zal deze wel aangepast worden.

2. In geval de werken dienen uitgevoerd te worden hoger dan de eerste verdieping, zullen de kosten voor de ladderlift steeds afzonderlijk aangerekend worden. In appartementsgebouwen kan niet tot plaatsing worden overgegaan vooraleer een lift in werking aanwezig is.

3. Alle werk voor het kappen van gaten, afkappen van sokkels of muren wordt afzonderlijk aangerekend en is - overeenkomstig artikel 1 en behoudens andersluidende opgave in de bestelbon - nooit in de prijs begrepen. Apparaten en leidingen worden niet door de verkoper aangesloten, ze worden wel ingebouwd. Indien wordt overeengekomen de elektrische apparaten aan te sluiten, dan behelst dit alleen het aansluiten aan de volgens ons plan geplaatste aansluitdozen. Het behelst in geen geval het leggen van bijkomende leidingen. Het eventuele verstoppen van afvoerleidingen wordt steeds afzonderlijk aangerekend.

4. Indien de werken niet achtereenvolgens kunnen uitgevoerd worden door de fout of de nalatigheid van de bouwheer, zullen bijkomende lasten van verplaatsingen en werkuren afzonderlijk in rekening gebracht worden.

5. De leveringsdatum wordt bij de bestelling vooropgesteld. De verkoper verbindt zich ertoe deze datum zo goed mogelijk te eerbiedigen. Indien echter - door overmacht, door toedoen of nalatigheid van de koper of door laattijdige leveringen van de eigen leveranciers van de verkoper - van de vooropgestelde datum moet worden afgeweken, zal de verkoper de koper daarvan in kennis stellen en kan door de koper op geen enkele schadevergoeding aanspraak worden gemaakt.

6. De verkoper geeft een waarborg van vijf jaar op alle verborgen constructiefouten, op voorwaarde dat de meubelen worden onderhouden en gebruikt volgens hun normale bestemming en indien alle rekeningen betaald zijn. Deze waarborg omvat 1 jaar totale waarborg en 4 bijkomende jaren op alle vervangstukken. Werkuren en verplaatsing worden afzonderlijk aangerekend vanaf het 2de jaar. Ingeval de koper zelf instaat voor de montage van meubelen blijft de waarborg beperkt tot het 5 jaar gratis ter beschikking stellen van defecte onderdelen die te wijten zijn aan constructiefouten en niet door foutieve montage. Op het ogenblik dat de verkoper de goederen aflevert, staan zij onder toezicht van de koper. De waarborg op sanitair-installatie bedraagt 1 jaar.

7. De bestellingen zijn slechts definitief en worden slechts uitgevoerd na betaling van een voorschot van tenminste 20% van de overeengekomen prijs. Indien voorschotten of andere bedragen betaald worden via één van onze vertegenwoordigers, mag dit enkel geschieden via een cheque op naam van onze maatschappij of door rechtstreeks op onze rekening te storten. Bij éénzijdige verbreking van het contract dient er 25% van de overeengekomen prijs als schadevergoeding betaald te worden.

8. De facturen zijn betaalbaar te Zellik, contant aan onze huize, onmiddellijk bij het einde der werken, en zonder korting. De koper zal door het louter vervallen van deze termijn in gebreke zijn, zonder dat enige aanmaning noch formele ingebrekestelling vereist is. Bemerkingen geven de koper niet het recht om de betaling op te schorten. Indien de goederen binnen de hierboven vooropgestelde termijn niet betaald worden, blijven zij volledige eigendom van de verkoper dit in afwijking van art. 1583 B.W. Tevens behouden wij ons het recht, deze geheel of gedeeltelijk terug te nemen, zelfs indien deze reeds volledig gemonteerd zijn. Alle kosten en schade die hieruit zouden voortvloeien, zijn ten laste van de koper. Bij niet betaling op de vervaldag, wordt het bedrag van de facturen van rechtswege met 10% verhoogd, met een minimum van EUR 247,89, ten titel van forfaitair en onherleidbaar boetebeding.

9. De inontvangstneming van de goederen sluit tevens hun aanvaarding in. Geen klacht is nog ontvankelijk betreffende zichtbare gebreken indien de grieven niet nauwkeurig omschreven en schriftelijk aan de verkoper zijn bekend gemaakt binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen.

Behalve bij montage van bad en douchebakken waarbij de opmerkingen binnen de 48 uur dienen te gebeuren. De art. 1641-1645 B.W. betreffende vrijwaring verborgen gebreken blijven gelden namelijk 8 dagen na ontdekking. Het indienen van klachten geeft de koper echter nooit het recht de betaling van de geleverde goederen of werken geheel of gedeeltelijk te verdagen.

10. ledere betwisting valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en eventueel van het Vredegerecht van Asse. Nochtans zal de verkoper een geding mogen aanhangig maken bij de rechtbank van de werkelijke en gekozen woonplaats van de koper.

We gebruiken cookies om uw surfervaring op deze website te verbeteren.